خدمات حسابداری موسسه مالیاتی حسابداری فناوران رها فام

انجام صفر تا صفر امور حسابداری و مالیاتی در موسسه رها فام

شنبه ۱۲ اسفند ۰۲

قوانین مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

۰ بازديد
ماده ۱۸
کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر این صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده(۹ )قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
ماده ۱۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اطلاع رسانی عمومی شود.
تبصره - در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می شود.
ماده ۲۰
الف -
سازمان می تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب -
مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پ -
در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام می شود، در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت -
برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی مالک اعتبار است. در صورتی که مؤدی مکان های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر این صورت، سازمان یکی از مکانهای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می کند.
ماده ۲۱‌
در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی ‏محسوب می‌شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند.‏
ماده۲۲
در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسئولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته باشد.
تبصره ‌- انتقال‌دهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه‌ها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
قوانین مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم:وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث

قوانین مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم وظایف وتکالیف مودیان و اشخاص ثالث بند 13تا 17

۱۷ بازديد
قوانین مالیات بر ارزش افزوده - فصل چهارم -وظایف وتکالیف مودیان و اشخاص ثالث
فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده۱۳
پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ماده۱۴
چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد(%۱ )از پرونده های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.
ماده۱۵
دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹)قانون مالیات های مستقیم عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود
ماده۱۶
-ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (۳ )ماده(۴ ،)تبصره(۱ )ماده (۵ )و مواد (۱۳ )و (۱۵ )این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر شش ماه پس از الزام الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می رسد.
ماده ۱۷
مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.

قوانین مالیات بر ارزش افزوده فصل سوم معافیت ها :ب تا اخر تبصره ماده 17

۱۸ بازديد
ب - خدمات
۱ -خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ها؛
۲ -خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام های تکثیری گیاهان؛
۳ -خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛
۴ -ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد؛ تبصره- در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند (مانند شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف می باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.
۵ -عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
۶ -خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق های قرض الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند؛
۷ -خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا می شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.
۸ -خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
۹ -خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
۱۰ -خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند(۲۴ )ماده(۱ )قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱با اصالحات بعدی؛
۱۱ -صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛
۱۲ -منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری(لیزینگ)دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان) تبصره - مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری(لیزینگ)با مشتریان مشمول این فعالیت نمی باشند.
۱۳ -خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی؛
۱۴ -خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صالح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۵ -خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذی ربط؛
۱۶-قدر السهم هزینه مشترک(شارژ)دریافتی توسط شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب۱۳۸۷/۰۲/۳۱ از واحد های تولیدی،صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها
۱۷-خدمات فنی،بازسازی،تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جز(۱۷) بند (الف) این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاه های نظامی،انتظامی و امنیتی ارائه میشود.مطابق فهرستی که با تصویب وزاری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
تبصره - در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه(مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد) آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد

قوانین مالیات بر ارزش افزوده : فصل سوم : معافیت ها

۱۹ بازديد
فصل سوم:معافیت ها
ماده ۹
عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:
الف - کالاها
واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی
۱ -کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)محصولات گلخانه(از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)تبصره - فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست
۲ -دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛ تبصره - دام به حیواناتی(شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات)اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند
۳ -بذر، نشاء، نهال، سم و کود
۴ -آب مصارف کشاورزی
۵ -کالاهای زیر: ۵ـ ۱ -شیر، پنیر و ماست؛ ۵ـ ۲ -تخم ماکیان؛ ۵ـ ۳ -آرد و نان؛ ۵ـ ۴ -انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می کند؛ ۵ـ ۵ -برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛ ۵ـ ۶ -انواع روغن های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی ۵ـ ۷ -شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ ۵ـ ۸ -تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛
۶ -انواع کالاهای زیر: ۶ـ ۱ -خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛ ۶ـ ۲ -دفتر تحریر؛ ۶ـ ۳ -کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛
۷ -نسخه های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر: ۷ـ ۱ -کتاب؛ ۷ـ ۲ -روزنامه؛ ۷ـ ۳ -مجله و نشریه؛
۸ -کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
۹ -انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد(%۱۰۰ )طلا
۱۰ -دارایی های غیرمنقول و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛
۱۱ -هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی مصوب۱۳۸۸/۹/۲۵یا شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛ تبصره - در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه متعلق به صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست
۱۲ -هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی
۱۳ -فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
۱۴ -صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (۱ )قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛
۱۵ -انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
۱۶ -رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای »پ«، »ت« و »ث« ماده (۱۱۹ )قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
۱۷ -تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱ -واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)(۶) ،(۷) ،(۹) ،(۱۳) ،(۱۶ )و (۱۷ )بند »الف« این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱) ،(۳ )و (۵ )بند »الف« این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد(%۹ )در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵ )این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد(%۳ )در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره ۲ -تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۳ -واردات کالاهای اهدایی به صورت بالعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره)با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛
تبصره ۴ -اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صالح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است
فصل سوم :معافیت ها

قوانین مالیات بر ارزش افزوده فصل دوم : نرخ ماخذ ونحوه محاسبه از ماده 8 تا اخر

۱۹ بازديد
ماده ۸
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما به التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد(%۲ )در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات (بند د ماده ۹ )قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند.
تبصره ۱ -مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمران) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد
تبصره ۲ -در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد
تبصره ۳ -در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۴ -صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.
تبصره ۵ -آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.
تبصره ۶ -سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (۲ )و (۴ )این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره ۷ -مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره ۸ -مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند )(اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی(سازمان)تصویب و یا ابلاغ می شود.
برا

قوانین مالیات بر ارزش افزوده فصل دوم : نرخ ماخذ ونحوه محاسبه از ماده 5 تا 7

۲۰ بازديد
ماده ۵
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف (موضوع ماده ۹ )قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صالح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می شود. همچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی)آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره ۲ -موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
بند الف -
انواع تخفیفات اعطائی
بند ب -
مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛
بند پ -
سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
بند ت -
وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ها واریز می گردد؛
بند ث -
کمک های پرداختی شهرداری ها و دهیاری ها به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
بند ج -
یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
بند چ -
وجوهی که از ردیفهای بودجه ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا می شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.
ماده ۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی(موضوع ماده۱۴ قانون امور گمرکی مصوب (۱۳۹۰/۰۸/۲۲)و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵ )این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۶ )این قانون تصریح شده، نه درصد (%۹)می باشد.
فصل دوم :نرخ ماخذ ونحوه محاسبه از ماده 5تا 7

قوانین مالیات بر ارزش افزوده فصل اول /ادامه مطالب

۲۰ بازديد
ماده ۴‌
مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده ‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید
تبصره ۱- مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به‌ تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.
تبصره ۲- در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- کلیه کارفرمایان موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده ‌(۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
تبصره ۴- پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده ‌می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده ‌(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی‌- اسلامی) متناسب با سالهای باقی‌مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به‌عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط منظور نماید.
تبصره ۵- چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.
برای مشاهده قوانین مالیات برارزش افزوده برروی لینک زیر کلیک نمایید:
فصل اول :تعاریف و کلیات 

قوانین مالیات بر ارزش افزوده فصل اول :کلیات وتعاریف از ماده یک الی سه

۲۰ بازديد
فصل اول:تعاریف و کلیات
ماده۱
مفاهیم و اصطلاحات زیر،در این قانون،داری تعاریف مشروحه ذیل می باشند:
بند الف-عرضه:
واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی
بند ب-واردات:
ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛
بند پ - صادرات:
صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛
بند ت - مالیات و عوارض فروش:
مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛
بند ث - مالیات و عوارض خرید:
مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛
بند ج -مالیات بر ارزش افزوده:
مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
بند چ - عوارض:
مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداری ها و دهیاری ها وضع می شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض ساالانه خودرو
بند ح - مؤدی:
شخصی است که به عرضه کالا ، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می نماید.
بند خ - دوره مالیاتی:
دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
بند د - اعتبار مالیاتی:
مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا اعم از (نهاده و کالای نهایی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.
بند ذ - معافیت مالیاتی:
عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.
بند ر - قانون مالیات های مستقیم:
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.
بند ز - سازمان:
سازمان امور مالیاتی کشور
بند ژ - پایانه فروشگاهی:
پایانه موضوع بند »ب« ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱
بند س - سامانه مؤدیان:
سامانه موضوع بند »پ« ماده (۱)قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده۲
عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
تبصره ‌۱- -کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.
تبصره ۲ -معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می شود و مشمول مقررات این قانون است.

مراحل ثبت و تکمیل اظهار نامه ارزش افزوده ازبند 5تا اخر

۲۰ بازديد
مرحله۵
در این مرحله فرم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده شخص مودی نمایش داده می شود که برخی از اطلاعات مربوطه از جمله اطلاعات هویتی ،اطلاعات ثبتی مربوط به شرکت ، همچون آدرس و کد پستی و کد اقتصادی شرکت و مواردی از این قبیل ، قابل مشاهده هست که نیازی به ورود اطلاعات ، توسط مشمولان نمی باشد و این اطلاعات ، غیر قابل تغییر هستند .
آنچه که در ارتباط با ثبت و تکمیل اظهارنامه مالیات ارزش افزوده مهم و ضروری است تکمیل ردیف های مربوط به جدول اطلاعات فروش و صادرات کالاها و خدمات است که در ردیف اول ، باید مبلغ فروش کالاها و خدماتی که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند ، وارد شود که پس از ورود این مبلغ ، در قسمت ستون رو به روی آن ، میزان مالیات و عوارض متعلق به آن به صورت خودکار و اتوماتیک درج می شود .
همچنین علی رغم اینکه به فروش کالاها و خدمات معاف از مالیات مالیات ارزش افزوده ای تعلق نمی گیرد ثبت و تکمیل مبلغ مربوط به آن در اظهارنامه ضرروی است که طبیعتا در ستون رو به روی آن مالیات و عوارضی مشخص نخواهد شد؛
این موضوع در خصوص ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . لازم به ذکر است میزان مالیات ارزش افزوده برای سال ۱۴۰۲ ، مرکب از مالیات ۶ درصد و عوارض تعیین شده ۳ درصدی است .
مرحله۶
سپس در جدول شماره دو ، اطلاعات مربوط به خرید و واردات کالاها و خدمات ، شامل خرید کالاها و خدمات مشمول پرداخت مالیات و همچنین ، خرید کالاها و خدماتی که مشمول پرداخت مالیات نیستند ، نیز باید به صورت دقیق قید شود . علاوه بر این اطلاعات واردات کالاها و خدمات مشمول و معاف از مالیات بر ارزش افزوده را باید ، در کادرهای مربوطه ، تکمیل نمود . در انتهای این جدول ، کادری قابل مشاهده است که جمع خرید و واردات و مالیات و همچنین ، مالیات و عوارض تعلق گرفته به آنها به صورت تفکیک شده ، قابل مشاهده است .
مرحله ۷
در جدول شماره ۳ که مربوط به محاسبه مالیات ارزش افزوده و عوارض پرداختی قابل کسر یا استرداد است ، در ردیف اول ، جمع کل مالیات پرداخت شده و جمع کل عوارض پرداخت شده ، قابل ملاحظه است که به صورت خودکار ، با توجه به اطلاعات جدول ۲ ، تکمیل شده است . اما در ردیف دوم ، می توان مالیات ها و عوارض پرداختی که از مالیات های فروش،قابل کسر یا استرداد نمی باشند را وارد کرد . این مبلغ ، شامل مجموعه هایی است که خریدهای مشمول ارزش افزوده، انجام می دهند؛ اما فروش آن کالاها ، معاف از پرداخت مالیات ارزش افزوده است . لذا ، در این صورت ، مالیات پرداخت شده در زمان خرید ، قابل استرداد نبوده و از مبلغ مالیات دریافتی فروش نیز قابل کسر نمی باشد . در ردیف سوم نیز مانده مالیات و عوارض پرداختی که قابل کسر از مالیات های فروش یا استرداد می باشد ، به صورت خودکار ، توسط سامانه ، محاسبه و تکمیل می شود و نیازی به ورود اعداد نیست .
مرحله۸
در این مرحله از ثبت نام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، برای محاسبه مانده مالیات و عوارض ، جدول ب نشان داده می شود که مبلغ مالیات و عوارض خرید و فروش از هم کسر می شوند و مبلغ نهایی یا مانده بدهی یا بستانکاری مودی مالیات ارزش افزوده ،تا پایان همان فصل در ردیف چهارم قابل مشاهده خواهد بود در صورتی هم که در دوره مالیاتی فصل قبل مودی ،بستانکار باشد و در حساب مالیات ارزش افزوده خود ، اعتبار داشته باشد ، در ردیف سوم نشان داده می شود .
مرحله۹
در آخرین مرحله از نحوه تکمیل و ثبت نام اظهارنامه ارزش افزوده مودی مالیات ارزش افزوده باید در مورد اضافه پرداخت مالیاتی تصمیم گیری نماید اگر مودی طبق جدول قبل بستانکار باشد در انتهای اظهارنامه مالیاتی می تواند یکی از این دو گزینه را انتخاب کند : یا اینکه مبلغ بستانکاری را به فصل بعدی منتقل کند تا این مبلغ ،در حساب ارزش افزوده فصل بعدی ،لحاظ شود و یا اینکه درخواست استرداد یا پرداخت مبالغ بستانکاری را داشته باشد تا پس از ارائه درخواست به سازمان امور مالیاتی ،این مبلغ به حساب وی مسترد شود .
در خاتمه نیز با تایید کردن صحت اطلاعات وارد شده ، در خصوص مالیات ارزش افزوده ، نام و نام خانوادگی وارد کننده اطلاعات را وارد کرده و یکی از گزینه های ثبت موقت ( در صورتی که هنوز قصد نهایی کردن و ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده را ندارید ) و یا تایید و مرحله بعد را انتخاب نمایید.مراحل ثبت و تکمیل اظهار نامه ارزش افزوده بند یک الی چهار

۱۹ بازديد

ثبت و تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده
نیازمند ثبت نام مودیان مالیاتی ، در سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و پس از ثبت نام اظهارنامه ارزش افزوده سال ۱۴۰۲​ و تکمیل اطلاعات، می توان نسبت به ارسال آن اقدام نمود . در ادامه با نحوه ثبت نام اظهارنامه ارزش افزوده سال ۱۴۰۲ و نحوه تکمیل ارسال ثبت نام آشنا خواهیم شد .
مرحله ۱
در نخستین مرحله ، از مراحل ثبت نام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، مودیان مالیاتی باید ، عبارت سامانه مالیات بر ارزش افزوده را در کادر جستجوی مرورگر خود ، وارد نموده و وارد سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده ، به نشانی evat.ir شوند . لازم به ذکر است ، برای استفاده از سایر خدمات مالیاتی ، می توانید به سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی tax.gov.ir وارد شوید.
مرحله ۲
در صورتی که قبلا ، در این سامانه ثبت نام انجام شده باشد مودیان می توانند از قسمت سمت راست صفحه ، نام کاربری و کلمه عبور خود به همراه کد امنیتی را وارد کرده و پس از ورود به حساب کاربری خود اقدام به ثبت نام اظهارنامه ارزش افزوده و ارسال آن نمایند و در غیر این صورت ، باید با انتخاب گزینه " مراحل انجام ثبت نام " ، نام کاربری و کلمه عبور دریافت کرده و سپس ، اظهارنامه ارزش افزوده را تکمیل نمایند .


مرحله۳
در این مرحله ، مشخصات کاربری مودی مالیاتی در قسمت سمت چپ صفحه نمایان می شود . در صورت صحت اطلاعات برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی باید از قسمت سمت راست صفحه نوع اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ای که قصد ثبت آن را دارید انتخاب نموده که در حالت عادی اظهارنامه ارزش افزوده عادی است ؛مگر اینکه برای برخی کالاهای دیگر همچون سوخت،دخانیات ، یا موارد آلاینده باشد که مورد مربوطه انتخاب می شود
مرحله۴
در ادامه نحوه ثبت نام اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده می بایست ، مطابق تصویر زیر ، باید سال عملکرد و دوره آن به صورت دقیق قید شده و پس از درج میزان سرمایه ثبت شدهگزینه ورود ، انتخاب شود . به عنوان مثال ، اگر قصد دارید ، برای سال ۱۴۰۲ ، در دوره اول ( بهار ۱۴۰۲​ ) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ثبت کنید ، باید در این قسمت آن را مشخص نمایید
مراحل ثبت وتکمیل اظهار نامه ارزش افزوده